El Servei d'Atenció al Ciutadà (S.A. de C.) de l'Ajuntament de Calp orienta la seua activitat a la prestació de serveis de tramitació i d'informació sobre les gestions dels ciutadans en les seues relacions amb les diferents àrees de la corporació municipal.
Per tal d'obtenir dels usuaris del servei, tant ciutadans particulars com empreses i altres organitzacions, la màxima confiança en els nostres serveis, hem d'assegurar la qualitat d’aquestos  al llarg de totes les activitats realitzades durant la seua prestació. Per això, establim com a objectiu principal aconseguir i superar els nivells de qualitat exigits pels usuaris, a més del compliment de tots els requisits legals i reglamentaris que ens puguen afectar.
El compromís comença per la Secretaria General de l'Ajuntament, de la qual depén, i la Prefectura del Servei, i descendeix a tots els nivells de l'organització, els membres de la qual estan totalment implicats en el projecte, i és d'obligat compliment i aplicació tots els procediments i instruccions de treball elaborats per a la correcta implantació i desenvolupament d'aquesta Política de Qualitat, i la consecució dels objectius marcats.
S'incorpora, així mateix, un compromís de millora constant, que ens conduïsca a una optimització de la qualitat de les activitats que el S.A. de C. desenvolupa, de manera que siguen mereixedores de la total confiança i satisfacció del ciutadà.
El Sistema de Gestió de la Qualitat del S.A. de C. de l'Ajuntament de Calp se sustenta en els següents principis bàsics, que vinculen a tot el personal:
* Els nostres objectius estratègics són la satisfacció dels ciutadans usuaris del servei, i la millora contínua d’aquest. Cada any establirem uns objectius operatius el compliment dels quals assegure la consecució dels primers:
    1. Cada treballador és responsable de les activitats assignades i li correspon assegurar la seua satisfactòria realització mitjançant la pràctica de l'autocontrol.
    2. En cas que un treballador, especialment la prefectura del servei, delegue funcions conservarà sempre la responsabilitat sobre aquestes.
    3. Totes les activitats que afecten a la qualitat es realitzen sempre de conformitat amb els procediments, instruccions o altres documents prèviament aprovats.
    4. Direcció garantirà els mitjans humans, tècnics, de formació i econòmics necessaris per a aconseguir els objectius establits per al departament.
    5. D'igual forma, es garantirà la qualitat dels serveis prestats pels nostres col·laboradors i proveïdors interns (resta d'àrees de l'Ajuntament), de manera que la relació amb ells és una activitat clau en la nostra gestió.
    6. Els resultats dels serveis prestats pel S.A. de C. en relació amb els requisits del Sistema de Qualitat, han d'estar basats en evidències i proves objectives, les quals es concretaran documentalment.
El Sistema de Gestió de Qualitat del S.A. de C. de l'Ajuntament de Calp es basa en els requisits de la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008

Spanish Catalan Dutch English French German Italian Russian