• Reg. Del. d'Urb., Parcs i Jardins, Emer. i Prot. Civil, Transport Púb., Enllum. Púb., Del. de Zona, Pintura Vial i Platges

  I. Actiu

  • Béns immobles (segons valor cadastral i percentatge de titularitat) diverses vivendes
  • 152.630,00 euros.
  • Total 152.630,00 euros.

  II. Passiu

  • Saldo mitjà comptes bancaris 3.936,93 euros.
  • Ingressos nets any anterior 26.284,73 euros.
  • Préstec hipotecari 39.753,73 euros.
  • Préstec parcial 3.342,74 euros.

  III. Activitats:

  • Xarxaire (Autònom)

  Membre del Ple Municipal
  Suplent de les Comissions Informatives
  Representant de l'Ajuntament, com a suplent, en el Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i del Consorci Provincial d'Alacant
  Representant de l'Ajuntament en el Consorci per a la Recuperació Econòmica de la Marina Alta (CREAMA)

  34.000 euros anuals en la seua condició de membre de la Corporació amb dedicació exclusiva.